Satellitten

Satellitten er en afdeling af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Satellitten er et permanent botilbud efter lov om almennyttige boliger § 105 stk.  og serviceloven § 83 og § 85, der henvender sig til voksne personer med svære erhvervede hjerneskader af en karakter, der medfører et behov for en skærmet, beskyttet bolig.
 
Botilbuddet er indrettet så det kan rumme personer med problemskabende adfærd.
 
Der er 8 lejligheder i botilbuddet.
 
 
Målgruppe
 
Målgruppen er mennesker med betydeligt og varigt funktionsevnetab som følge af en erhvervet hjerneskade.
 
Funktionsevnetabet vil typisk være kendetegnet af
 
 • Kognitive dysfunktioner (f.eks. nedsat impulskontrol, nedsat overblik, nedsat evne til problemløsning)
 • Kropslige funktionsbegrænsninger (f.eks. nedsat sprogforståelse og udtryksevne, nedsat muskelstyrke, nedsat mulskeltonus)
 • Aktivitetsbegrænsninger (f.eks. nedsat evne til omsorg for sig selv, nedsat evne til at bevæge sig omkring, nedsat evne til at påtage sig almindelige opgaver og krav)
 • Deltagelsesbegrænsninger (f.eks. nedsat evne til interpersonelt samspil og kontakt, nedsat evne til at deltage i fællesskaber)
Minimumskrav
 
 • Kognitivt
  Opmærksomhed: Eksisterende evne til fokusering på eksterne stimuli
  Følelsesfunktioner: Eksisterende følelsesfunktioner og evne til at reagere herpå
 • Kropsligt
  Muskelstyrke og kontrol over viljebestemte bevægelser til at kunne reagere på udefra  kommende stimuli
 • Aktivitet og deltagelse
  Kunne forstå korte konkrete verbale eller nonverbale meddelelser
  Kunne deltage i en aktivitet med 1-1 personalestøtte

 

 

 

Lissi Thuen             

Afdelingsleder + sygeplejeansvarlig
Satellitten
 
Tlf. 96 28 47 37
 
E-mail:

 

Tilsyn:

Herning Kommune har som den første i Danmark etableret en tilsynsenhed, som fører tilsyn med alle kommunens tilbud og hvor opgaverne omkring godkendelse af private opholdssteder, sagsbehandling af værgemål og magtanvendelser og kriminalpræventive tilsyn er samlet.

Klik her for at læse nærmere om Herning Kommunes tilsynsenhed

Læs tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn på Satellitten 2011
(ved en fejl står der 2010 på forsiden) 

Fødevarestyrelsens kontrol:

 Banner_99x32